Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO » INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Łysej Górze. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Łysa Góra 251, 32-853 Łysa Góra, a także poprzez e-mail: sds@powiatbrzeski.pl lub pod numerem telefonu: (014) 66 334 86.

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Środowiskowy Dom Samopomocy im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Łysej Górze, Łysa Góra 251, 32-853 Łysa Góra lub poprzez email: iod@iods.pl.

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe opiekunów prawnych i uczestników ŚDS w Łysej Górze będą przetwarzane w celu:

a) zapewnienia wsparcia osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie oraz realizacji związanych z przedmiotem działalności obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b) niezbędnego kontaktu z opiekunami prawnymi, a w szczególności w zakresie przekazywania informacji o wynikach i o stanie zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

2. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w pkt III. W sytuacji dobrowolności podania danych osobowych zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowany/a. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może uniemożliwić skorzystanie z naszych usług.

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane w celach określonych przez Administratora i wyłącznie na podstawie zawartej umowy.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) Otrzymania kopii danych,

3) Sprostowania danych osobowych,

4) Usunięcia danych osobowych,

5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

6) Przenoszenia danych,

7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.