Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
Szarość
Reset

RODO

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Agnieszka Szlęk, e-mail: iod@iods.pl

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Łysej Górze. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Łysej Górze, Łysa Góra 251, 32-853 Łysa Góra lub poprzez e-mail: sds@powiatbrzeski.pl. 

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty w Łysej Górze, Łysa Góra 251, 32-853 Łysa Góra lub poprzez email: iod@iods.pl.

 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:

1. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako pracodawcy, wynikających z powszechnie obowiązujących oraz wewnętrznych przepisów prawa pracy, w tym dotyczących:

a. organizacji i zarządzania pracą pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyliczania i wypłaty wynagrodzeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO, kodeks pracy),

b. prowadzenia akt pracowniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, kodeks pracy, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej),

c. obowiązków Administratora jako płatnika składek emerytalno-rentowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

d. obowiązków podatkowych i księgowo-rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b i h RODO, Ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz inne przepisy podatkowe),

e. uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), pobierania składek, przekazywania danych do instytucji finansowej, wypłaty świadczeń – w ramach realizacji działań wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dotyczy osób, które zgłosiły się do uczestnictwa w PPK.

2. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

a. ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. możliwości wykorzystania Pani/Pana wizerunku na stronie internetowej Administratora oraz w mediach społecznościowych – wyłącznie na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami Kodeksu pracy oraz innych aktów prawnych jest obligatoryjne. Podanie danych osobowych niewymaganych przez przepisy prawa jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane – bez podania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie tych celów. W przypadku zgłoszenia się do PPK podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, m.in. ZUS, NFZ, Krajowa Administracja Skarbowa, Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy pracy oraz inne organy państwowe. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane naszym petentom – wyłącznie w zakresie danych służbowych.

2. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

3. W przypadku uczestnictwa w PPK odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie także Instytucja Finansowa, realizująca PPK – tj. (należy podać nazwę wybranej instytucji), będąca odrębnym Administratorem danych osobowych.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1. dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

2. przez okres zatrudnienia, a następnie przez maksymalny okres 10 lat od dnia zakończenie stosunku pracy, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Okres retencji danych przetwarzanych w zakresie akt osobowych pracowników oraz realizacji obowiązków wobec ZUS może wynosić 50 lat, lub po 1 stycznia 2019 r. – 10 lat, zgodnie z art. 94 pkt 9b kodeksu pracy oraz art. 125a ust. 4-4b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

3. dla celów ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń,

4. do momentu wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,

5. w przypadku uczestnictwa w PPK przez okres uczestnictwa w PPK, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń.

 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,

2. Otrzymania kopii danych osobowych,

3. Sprostowania danych osobowych,

4. Usunięcia danych osobowych,

5. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

7. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich.